გარემოსდაცვითი პრობლემების შესახებ ცოდნის გაცნობა

1) ნიადაგის დაბინძურება სასუქები და პესტიციდების გამო ნიადაგის დაბინძურების მთავარი მიზეზი სოფლის მეურნეობაა.